Informace o souborech cookies na tomto webu:
Webové stránky mají pouze technická cookies, která fungují krátkodobě k zajištění správné funkčnosti stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto soubory nepodléhají souhlasu a nedají se zakázat.
Akceptuji

Registrace uživatele

 
 
 
Kontaktní adresa

* Takto označené položky jsou povinné

Zadáním své e-mailové adresy tímto současně uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, svůj výslovný souhlas AIFP, aby na uvedenou e-mailovou adresu opakovaně zasílala korespondenci, včetně obchodních sdělení, jakožto i informace týkající se Projektu školení reprezentantů.

Pro registraci si prosím vyplňte login a heslo, pomocí kterého se budete do systému přihlašovat.

Vyplňujte, prosím, své jméno a příjmení včetně interpunkce, ať Vám můžeme vydat certifikát se správnými údaji

Registrací a zadáním svých osobních údajů do této databáze vedené na internetové stránce certifikat-aifp.cz (dále jen „Projekt školení reprezentantů“) uděluji svůj výslovný souhlas dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 70970173 (dále jen „AIFP“), jakožto zřizovateli a správci Projektu školení reprezentantů, ke zpracování svých osobních údajů dobrovolně poskytnutých prostřednictvím této internetové stránky či jinak v souvislosti s mou účastí v Projektu školení reprezentantů.

Osobní údaje budou zpracovány na základě souhlasu za účelem evidence svého školení dle podmínek Projektu školení reprezentantů a kontroly plnění povinností vyplývajících ze Směrnice projektu Certifikace reprezentantů členskými společnostmi AIFP a AIFP samotnou.

Prohlašuji, že jsem byl poučen o:

 • době zpracování osobních údajů, která trvá po dobu mé účasti v Projektu školení reprezentantů
 • možnosti zpřístupnit své osobní údaje svým poskytovatelům služeb, třetím stranám, jako jsou služby IT, webový hosting a správa databáze, e-mailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb a v souladu s platnými zákony
 • svých právech jakožto subjektu údajů, a to:
  • právu na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od AIFP potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům
  • právu na opravu osobních údajů spočívající v právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu opravila mé nepřesné osobní údaje nebo doplnila neúplné osobní údaje
  • právu na výmaz, tzn. právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu vymazala mé osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky ustanovení článku 17 odst. 1 GDPR
  • právu na omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy
   • popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby AIFP mohla přesnost osobních údajů ověřit
   • zpracování je protiprávné a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití
   • AIFP již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároku, nebo
  • právu kdykoliv odvolat poskytnutí souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným oznámením na sídlo společnosti nebo na emailovou adresu office@aifp.cz
  • právu podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů je porušeno GDPR.