Úvod

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se dlouhodobě zasazuje o kultivaci českého zdravotnictví v oblasti etiky. Je si vědoma významu obsahu a formy poskytování informací o léčivých přípravcích tak, aby mohlo být transparentně a kvalifikovaně rozhodnuto o předepsání konkrétního přípravku pacientovi.

Je proto nezbytné, aby se přísnými pravidly řídila nejen farmaceutická společnost jako celek, ale rovněž i její jednotliví zaměstnanci. Očím odborné veřejnosti jsou vystaveni především obchodní reprezentanti, s kterými lékaři přicházejí denně do styku, a je to právě jejich činnost, která je podrobována hodnocení a kritice, na jejímž základě je pak posuzována farmaceutická společnost a celý farmaceutický průmysl.

Z toho důvodu klade AIFP vysoké požadavky na erudici obchodních zástupců v oblasti odborné, právní a etické. Přestože požadavky na výkon profese obchodního reprezentanta farmaceutické společnosti nestanoví žádné zákonné ani stavovské normy, AIFP vítá celosvětový trend přísné samoregulace a vytvořila projekt, který zaručí větší transparentnost a dohled nad kvalitou ve vztahu mezi lékařem a zástupcem farmaceutické společnosti.

Certifikace reprezentantů

Projekt Certifikace reprezentantů spočívá v proškolování obchodních zástupců v základech farmakologie, farmaceutického práva a etiky tak, aby byli schopni zprostředkovat informace o léčivých přípravcích na vysoké úrovni co do obsahu i formy, a aby bylo zajištěno, že členské společnosti a jejich obchodní zástupci budou při propagaci a interakci se zdravotníky jednat důvěryhodně, budou předávat pouze pravdivé informace a při propagaci léčivých přípravků nepoužijí klamné či nezákonné praktiky.

Projekt Certifikace reprezentantů tak má podpořit mínění odborné i laické veřejnosti o tom, že jejich volba ohledně léčivého přípravku byla vedena jen a pouze podstatou produktu samotného a zdravotními požadavky pacienta.

E-learningový kurz

V rámci projektu byl vytvořen e-learningový kurz, jež účastníkům poskytne odkazy na příslušné právní předpisy, literaturu a rovněž seznam testových otázek, z nichž budou následně vygenerovány otázky pro závěrečnou zkoušku.

Účastník kurzu si prohloubí své znalosti o způsobu regulace reklamních aktivit na humánní léčivé přípravky, ochraně osobních údajů, cenových a úhradových mechanismech pro léčivé přípravky, ochraně hospodářské soutěže, trestním a správně-právním postihu v případě podplácení, medicínských informacích, farmakovigilanci, klinickém hodnocení a v neposlední řadě o pravidlech Etického kodexu AIFP.

Po absolvování e-learningového školení účastník přistoupí k závěrečné zkoušce nejprve v elektronické formě, a po jejím úspěšném absolvování k přezkoušení před zkušební komisí.

Projekt proběhl nejprve v pilotní fázi, která měla za cíl prověření technických a organizačních detailů a zhodnocení obsahové stránky kurzu. Nyní již probíhá standardní certifikace reprezentantů, která je v souladu se změnami v Etickém kodexu AIFP, blíže upřesněnými v příslušné směrnici představenstva AIFP, pro členské společnosti AIFP závazná.

AIFP předem děkuje všem obchodním zástupcům za účast a velmi uvítá jakoukoli zpětnou vazbu.

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.